Веселый форум!

siziñ itiñiz meniñ aÿagymdan dişledi. Men size jerime töletdirerin. - dur beÿtme, muny adalatly ÿol bilen çözeli. Häzir men itimi saklaryn, senem ony dişlärsiñ
Agzamyz @Gajan dan


Kiçikäm arzuw edýädim: men 30 ýaşymda, meň maşynym bolar, uly jaýym bolar, Iň köp tölenýän aýlyk..... ........şolardan diňe biri hasyl boldy.... men 30 ýaşadym
Agzamyz @Gajan dan


Äri tuwaletda otyr. Çygylýar, çygylýar... aýaly tuwalediñ gapdalyndan geçip barýarka bilmän swedi öçürýär, tuwaletden äri:
- Aaa
+ Ezizim sen barmy içinde???
- Samsyk çygylyp çygylyp gözlerim ýarylandyr öýtdim


Günüň güni bir garry daýza köça çykypdyr maşynlar alman gabadyndan geçip gitýän eken bir bende nebsi agyryp durupdyr
daýza nirä barýan akideýiň diýipdir... Daýza:
yrdyň ýerçeken sür tokaýa


Gulagy halkaly sacam osgun trubka balakly bir oglan awtobusa munupdir, sol wagtam bir garryja dayza dusjek bolup:-gyzym bir gyra suysay dusjek bolyan,diyipdir.yanky oglanam:-dayza men gyz dal, diyipdir.onda yanky dayza:-wah balam bu yasda dul galaydynmy, diyyarmish

Maşgala maşyna münýär. Çaga soraýar:
— Biz näme üçin ugramzok?
— Sebäbi daşary sowuk, maşyny gyzdyrýas.
Çaga:
— G*tlerimiz bilenmi...?!

Men cagakam sadikda surat cekmane gaty okdedim bir gun terbiyecimizin suratyny cekdim terbiyeci usumde durup
-hay berekella gaty gowy cekipsin inni esigimem cekip goy diyerdi

Merjen maňa pandajygym diýýär. Garyn erkek kişä gowy gelişýär diýýär. Ýöne sögüşemizde "Bokgaryn haramzada" diýýär.

Bir aýal ish görüshmesine barýar. Ondan mashgala ýagdaýyny soraýarlar. Ol aýal aýdýar:
- Men dul. Ärimiñ ölenine 5 ýyl boldy. 2 sany çagam bar, biri 10 ýashynda, beýlekisi 2 ýashynda...
- O nähili beýle bolýar? Äriñiziñ ölenine 5 ýyl bolan bolsa...
- Hawa, ýöne men ölemog-a!..

Toýa gitmäne taýýarlanýan maşgala
Uly gyzy - eje men nâme geýeýin ?
Ejesi - gyzym señ saçyñ sary, sen reñkli köýnek geýâý !
Ortanjy gyzy - eje men name geýeýin?
Ejesi - gyzym señ saçyñ gara sen gara köýnek geýaý!
Atasy- diýmek men toýa ýalañaç gitmelidäää
gorguli kel ekendaa
Комментарии
öñe|...|4nji sahypa

Degishme goş | Baş sahypa

wapglob.us